top of page

Board Meeting Minutes

All of our HSD meetings are open to the public and encourage community participation. 

For more information, please email info@historicsouthdowntown.org

 

所有HSD會議都對社區開放。我們鼓勵社區參與及合作。請看下方的活動日程,得知我們即將召開會議的最新情況。

Tất cả các cuộc họp của HSD (Khu Lịch Sử Phía Nam Trung tâm Thành Phố) đều công khai với dân cư trong khu phố. Chúng tôi khuyến khích sự tương tác và tham gia của cộng đồng. Để biết thông tin cập nhật về các cuộc họp sắp tới của chúng tôi, xin xem lịch sự kiện bên dưới.

bottom of page