top of page

Kế hoạch chiến lược 2021-2024

Kế hoạch chiến lược 3 năm của HSD (Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố) do Hội đồng quản trị thành lập nhằm đưa ra định hướng cấp cao cho công việc của chúng tôi, đồng thời nêu ra những giá trị quan trọng mà chúng tôi ủng hộ. Xin xem sứ mệnh, viễn tượng và giá trị của chúng tôi để tìm hiểu thêm về HSD (Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố) và các kế hoạch của chúng tôi trong năm tới.

IMG_3317.jpg

Sứ mệnh

Cơ quan Bảo tồn & Phát triển Cộng đồng Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố (“HSD”) là một cơ quan được tiểu bang thành lập với trách nhiệm bảo tồn,  phục hồi và thúc đẩy sự vững mạnh, an toàn và bản sắc văn hóa của  khu Pioneer Square và khu Chinatown-International District (Khu Chợ Tàu Quốc Tế) thuộc Seattle

Viễn tượng

Một khu lịch sử Pioneer Square và Chinatown-International District (Khu Chợ Tàu Quốc Tế) lành mạnh và kiên cường thuộc Seattle, Washington, cốt yếu cho sự hiểu biết bản chất và đặc điểm của vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.

IMG_3322.jpg

Các giá trị

HSD (Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố) sẽ thực hành các giá trị sau trong toàn bộ tổ chức và hành động của mình trong các lãnh vực chẳng hạn như trong các mối quan hệ, lập trình và hoạt động:

1. Công bằng. Giảm thiểu sự bất bình đẳng về chủng tộc và xã hội từ trước đây và công bằng kiểu mẫu trong công việc và tác động.

2. Khu xóm tự quyết. Vận động để khu Chinatown-International District (Khu Chợ Tàu Quốc Tề) và Pioneer Square thực hiện quyền tự quyết về bản chất, tương lai, các nhu cầu và mong muốn của chúng ta.

3. Học hỏi liên tục. Bắt nguồn từ lịch sử và vẫn đáp ứng với các khu phố đang chuyển đổi của chúng ta.

4. Trách nhiệm giải trình. Hoạt động minh bạch và tối đa hóa tiềm năng của tài sản của chúng ta để mang lại lợi ích cho cộng đồng của chúng ta.

5. Khả năng phục hồi. Đáp ứng với các cơ hội và các mối đe dọa trong khi cố gắng tập trung vào sứ mệnh.

Mục đích & Mục tiêu Chiến lược

 

Công việc của HSD (Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố) sẽ được hướng dẫn như sau:

1. Bảo đảm các chương trình của HSD (Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố) được dựa trên quyền tự quyết của cộng đồng

1) Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng để hướng dẫn chiến lược của HSD (Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố), xây dựng mối quan hệ và cung cấp thông tin về các hoạt động của HSD (Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố). 

2) Đánh giá và điều chỉnh, nếu cần thiết, kế hoạch tài trợ hiện có để đảm bảo các cơ hội tài trợ phản ánh nhu cầu và mong muốn của cộng đồng, đồng thời củng cố các cơ sở và năng lực của cộng đồng.

3) Đóng vai trò cầu nối giữa các khu phố lịch sử và đối tác của chúng ta để hỗ trợ và vận động cho các nhu cầu cộng đồng của chúng ta.

2. Bảo đảm sự lành mạnh, bền vững và tăng trưởng của HSD (Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố).

1) Thu hút và hỗ trợ ban lãnh đạo của HSD (Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố) để phản ảnh cộng đồng của chúng ta; và duy trì sự tương tác chặt chẽ với các cựu lãnh đạo.

2) Thiết lập các kiểm soát và thủ tục mạnh mẽ để đảm bảo trách nhiệm giải trình tài chính, đo lường tác động và các tiêu chuẩn đạo đức cao.

3) Vận động và đảm bảo các nguồn tài trợ bền vững để đáp ứng các nhu cầu liên tục của cộng đồng của chúng ta.

3. Quảng bá/tiếp thị HSD (Khu Lịch Sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố) để gia tăng sự hiện diện với mục đích:

1) tăng cường sự hiểu biết của các khu phố lịch sử về HSD (Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố) như một tài sản và những lợi ích mà HSD (Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố) mang lại

2) tạo điều kiện cho quan hệ đối tác với các nhóm, các thực thể phi lợi nhuận, công cộng và tư nhân

3) xác định/ủng hộ các vấn đề/chương trình kết nối với những thực thể khác.

4. Tài trợ và tiếp tục các cuộc đối thoại sâu sắc liên quan đến kỳ thị, các hành động chống kỳ thị và giải quyết các hành động mất cân bằng quyền lực mà HSD (Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố) sẽ thực hiện để giải quyết vấn đề kỳ thị có hệ thống, sự thật, hàn gắn và hòa giải. Các hành động chiến lược và chiến thuật sẽ được tích hợp vào Kế hoạch Chiến lược 2021-2024 của HSD (Khu Lịch sử Phía Nam Trung Tâm Thành Phố).

5. Trong trường hợp có Tình trạng Khẩn cấp do cơ quan tài phán của chính phủ tuyên bố, cung cấp các nguồn lực và kinh phí phù hợp với ngân sách, nguồn thu và chi phí của chúng tôi, chẳng hạn như các chương trình và dịch vụ hỗ trợ nhằm thúc đẩy các cơ hội nơi làm việc bền vững theo RCW 67.28.160 (1) (c).

Hội đồng Quản trị có ý định xem xét tiến độ của mình đối với Kế hoạch Chiến lược cứ sáu tháng một lần.

bottom of page