Historic South Downtown (Nam Trung Tâm Thành Phố Lịch Sử – HSD)

Yêu cầu Đề nghị

HSD đang yêu cầu các đề nghị cho các dự án vốn hoặc cho các hoạt động trong các lãnh vực ưu tiên được xác định phù hợp với các giá trị và nguyên tắc của HSD. Xin đọc qua tất cả các thông tin trong Yêu cầu Đề nghị (RFP) này trước khi bắt đầu với việc làm đơn của quý vị.

NGÀY HẾT HẠN: 5 Giờ Chiều (Giờ Thái bình dương) ngày 26 tháng 2, 2019

Tất cả tài liệu làm đơn phải được nộp bằng email đến:

grants@historicsouthdowntown.org

Vòng 1 Thời gian RFP

Phổ biến RFP: Ngày 31 tháng 12, 2018

Hội nghị của Người đề nghị:

(1) Thứ năm, ngày 3 tháng Giêng, 2019, 2:00 to 3:30 giờ chiều, Hing Hay Coworks, 409B Maynard Ave. S., Seattle, WA 98104 (RSVP Here)(Trả lời ở đây)

(2) Thứ sáu, ngày 4 tháng Giêng, 2019, 2:00 to 3:30 giờ chiều, Công viên
Blanton Turner,
159 S Jackson St Ste 320, Seattle, WA 98104  (RSVP Here)(Trả lời ở đây).  

Giờ mở cửa hàng tuần: Giờ đến gặp không hẹn (drop-in) hàng tuần sẽ có tại khu Khu phố Tàu-Quốc tế (Chinatown-International District) và khu phố Pioneer Square. Lịch trình sẽ được công bố tại các hội nghị của người đề nghị và được công bố trên trang web của HSD tại historicsouthdowntown.org/grants

Trung tâm Hỗ trợ Bất vụ lợi (NAC) sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người viết đề nghị trong suốt giai đoạn mở của RFP. NAC thúc đẩy công bằng và công lý xã hội bằng cách củng cố các cộng đồng trong lịch sử đã bị thiệt thòi, bao gồm các cộng đồng da màu, người di cư và người tị nạn, và cộng đồng tầng lớp lao động và lợi tức thấp. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách hỗ trợ các tổ chức nằm trong các cộng đồng này cũng như hợp tác với các nhà tài trợ công và tư để làm sâu sắc hơn ống kính công bằng và ảnh hưởng của họ. Một thành phần chính trong công việc của NAC là hợp tác với việc xin tài trợ của CBO, để hiểu quy trình làm đơn, phát triển các ý tưởng đề nghị, xác định và làm nổi bật sức mạnh của họ và đưa ra các đề nghị để tăng cường các đơn xin, kể cả cách truyền đạt ý tưởng của họ theo cách rõ ràng và mạnh mẽ nhất với các nhà tài trợ.

Để yêu cầu được trợ giúp, xin liên lạc: info@nacseattle.org với tiêu đề “HSD TA Request”

Các loại Dự án được Tài trợ

HSD dự định cung cấp cả vốn và hoạt động tài trợ. Một dự án vốn được định nghĩa là một dự án dẫn đến việc tạo ra hoặc cải tạo môi trường xây dựng. Sẽ không có số tiền đô la tài chính tối thiểu xác định vốn. Xin xem phần Lãnh vực tài trợ ưu tiên, bên dưới, để biết thêm chi tiết về mục đích sử dụng quỹ HSD.

Những gì Chúng tôi Không Tài trợ

 • Phát triển nhà ở giá rẻ hoặc cải tạo các cấu trúc URM cụ thể, tuy nhiên, chúng tôi sẽ xem xét các đơn xin tài trợ cho các chi phí liên quan đến sự góp phần vào sức sống và tích hợp với khu phố (thí dụ, tính khả thi và phát triển trước cho tiệm bán lẻ ở tầng trệt, khoảng trống thương mại, khoảng trống/cơ sở cộng đồng có giá cả phải chăng, cải tiến và tích hợp hệ thống, v.v.)
 • Các dự án không có lợi cho khu phố Pioneer Square và khu phố Tàu-Quốc tế
 • Các dự án chỉ mang lại lợi ích cho một cá nhân hoặc có ảnh hưởng cộng đồng rất giới hạn

Tổng số Tài trợ và các Vòng Tài trợ

HSD sẽ ban $4.25Triệu tiền tài trợ từ nay đến cuối năm 2022.

Trong Vòng RFP này, HSD dự định ban các khoản Tài trợ Vốn lên tới $140,000 mỗi giải thưởng và Tài trợ Chương trình từ $10,000 đến $35,000 mỗi giải thưởng. Số lượng tài trợ chính xác được ban sẽ được xác định bởi nhu cầu được thể hiện trong các phản hồi đối với RFP này.

Không có giới hạn đối với các tổ chức làm đơn cho nhiều vòng tài trợ, làm đơn cho nhiều dự án trong một vòng tài trợ hoặc làm đơn yêu cầu tài trợ cho một dự án theo từng giai đoạn cho nhiều vòng tài trợ.

Lập Hợp Đồng và Trao Tiền Tài trợ

Các ứng viên thành công sẽ tham gia vào một quy trình lập hợp đồng với HSD, trong đó sẽ bao gồm các chi tiết về lịch trình trao tiền, điểm mốc hiệu suất và các điều kiện báo cáo. Tùy thuộc vào dự án và quy mô ngân sách, các khoản tiền tài trợ có thể được trao một lần, dựa trên lịch hoàn trả hoặc điểm mốc hiệu suất được xác định. Tất cả tài trợ cho dự án phải được phân phối và trao tiền hoàn tất trước tháng 12 năm 2022.

Nền Tảng Tổ Chức

Historic South Downtown (HSD) là một cơ quan do tiểu bang tạo ra có trách nhiệm bảo tồn, phục hồi và quảng bá sức khỏe, sự an toàn và bản sắc văn hóa của khu phố Pioneer Square và khu phố Tàu-Quốc tế ở Seattle.

HSD được thành lập bởi Cơ quan lập pháp của Tiểu bang Washington với tư cách là cơ quan bảo tồn và phát triển cộng đồng đầu tiên ở tiểu bang. HSD hiện diện để đáp ứng với các ảnh hưởng từ việc xây dựng liên tục các cơ sở công cộng lớn, các công trình công cộng và các dự án vốn ở cả hai khu phố. HSD được điều hành bởi một hội đồng gồm mười ba tình nguyện viên, các giám đốc được bầu đại diện cho các bên liên quan trong cộng đồng từ khu phố Tàu-Quốc tế, khu phố Pioneer Square và cơ quan lập pháp địa phương.

HSD gần đây đã nhận được tài trợ từ trái phiếu Phát triển theo định hướng chuyển tiếp của Quận King (King County Transit Oriented Development) sẽ được phân phối cho các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ qua quy trình cấp phép có cạnh tranh. Yêu cầu Đề nghị này là lần đầu tiên trong một loạt các vòng đề nghị sẽ phân phối ít nhất $4.2M tiền tài trợ từ nay đến năm 2022.

Những người muốn nhận được thông tin cập nhật về cơ hội tài trợ này và trong tương lai nên ghi vào danh sách gửi thư của chúng tôi

Các Giá trị

Từ Kế hoạch Chiến lược HSD, Hội đồng quản trị đã xác định rằng tất cả các thỉnh cầu, duyệt xét, đánh giá, ban và giám sát giải tài trợ sẽ được thực hiện để thúc đẩy các giá trị được xác định của thẩm quyền:

 1. Công Bằng. Giảm thiểu bất bình đẳng về chủng tộc và xã hội và đưa ra mô hình công bằng trong công việc và ảnh hưởng.
 2. Khu xóm Tự quyết. Vận động cho khu phố Tàu-Quốc tế và khu phố Pioneer Square thực hiện quyền tự quyết liên quan đến tính cách, nhu cầu và mong muốn trong tương lai.
 3. Học hỏi Không ngừng. Bắt nguồn từ lịch sử và vẫn đáp ứng với các thay đổi trong khu phố của chúng ta.
 4. Trách nhiệm. Hành độnng minh bạch và tối đa hóa tiềm năng tài sản của chúng ta để mang lại lợi ích cho cộng đồng của chúng ta.
 5. Khả năng phục hồi. Đáp ứng các cơ hội và các mối đe dọa trong khi vẫn chú tâm đến nhiệm vụ.

Các Nguyên tắc Hướng dẫn

Các nguyên tắc hướng dẫn là khuôn khổ để chấm điểm và đánh giá các đề nghị tài trợ nhận được:

 1. Các khoản tài trợ sẽ dẫn đến lợi ích cộng đồng mà vẫn được duy trì sau khi tài trợ HSD đã hết.
 2. Lý tưởng nhất là tài trợ nên được tận dụng. Sự tham gia của HSD nên dựa trên các nguồn lực và hỗ trợ khác.
 3. Tài trợ sẽ được ban cho các dự án nằm trong hoặc phục vụ người dân ở trong khu phố Pioneer Square hoặc khu phố Tàu-Quốc tế (hoặc cả hai), theo định nghĩa của Thành phố Seattle. Bản đồ quận hiện tại có thể được tìm thấy tại:

https://tinyurl.com/y9tn77xx (C-ID) và https://tinyurl.com/yb8unvv5 (Pioneer Square).

 • Tài trợ sẽ được trao cho các tổ chức bất vụ lợi hoặc người làm đơn được tài trợ bởi một tổ chức bất vụ lợi. Người làm đơn có thể nộp đơn trước khi hoàn tất sự bảo trợ tài chánh của họ; tuy nhiên, sẽ không có giải tài trợ nào được ban nếu không có hợp đồng bảo trợ tài chánh hợp lệ. Các người làm đơn không có tình trạng bất vụ lợi được khuyến khích liên lạc với nhân viên HSD để thảo luận thêm về điều kiện này. Một danh sách các nhà bảo trợ tài chánh tiềm năng có sẵn tại www.historicsouthdowntown.org/grants. Các đơn xin có thể được nộp bởi một Người làm đơn hoặc một đối tác, miễn là thực thể chính đủ điều kiện là một tổ chức bất vụ lợi.
 • Tất cả những người tham gia trong việc xin, đánh giá, trao giải và giám sát các khoản tài trợ HSD sẽ được huấn luyện để thực hiện kế hoạch chiến lược của HSD.

Lãnh vực tài trợ ưu tiên

HSD tìm cách cung cấp tài trợ trong các lãnh vực giúp nâng cao tiếng nói của những người sống, làm việc và vui chơi trong các khu phố của South Downtown; điều đó sẽ giúp xây dựng sức mạnh và bản sắc cộng đồng, và phát triển khả năng phục hồi trong hai cộng đồng lịch sử này. Nói rõ hơn, HSD sẽ là nhà tài trợ hướng tới:

 1. Năng lực cho các Tổ chức Địa phương

HSD có thể cung cấp một phần tài trợ để hỗ trợ các dự án giới hạn thời gian mà thể hiện tiếng nói địa phương và thúc đẩy kết quả công bằng cho các khu phố ở South Downtown. Thí dụ về công việc có thể được tài trợ bao gồm vận động khu phố, tổ chức và ươm tạo dự án.

 • Phát triển kinh doanh

HSD nhận ra rằng các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và có liên quan đến văn hóa là cửa ngõ đưa đến sự ổn định kinh tế cho các cá nhân và gia đình, mở rộng cơ hội việc làm cho cư dân và tạo ra nền tảng cho sự thịnh vượng kinh tế bền vững. HSD có thể tài trợ cho các dự án xây dựng năng lực và khả năng phục hồi cho các doanh nghiệp này. Các dự án được tài trợ phải tuân theo Hiến pháp của tiểu bang Washington cấm cho vay tín dụng công hoặc cho tặng các quỹ công cộng (Wash. Const. Art. 8 §5, 7). Thí dụ về các dự án có thể được tài trợ bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • một tổ chức bất vụ lợi cung cấp đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp;
 • tài trợ cho các cải tiến mặt tiền cần thiết để tuân theo các quy trình đánh giá đặc biệt của hai Khu Lịch sử;
 • Lịch sử/Văn hóa

HSD có thể đầu tư vào các dự án thúc đẩy, bảo tồn, ghi lại và củng cố lịch sử và văn hóa của hai khu phố. Thí dụ về các dự án có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: các cuộc triển lãm lịch sử tại viện bảo tàng, sắp đặt các dấu ấn lịch sử, sắp đặt nghệ thuật.

 • Lãnh vực Công cộng

HSD có thể đầu tư vào các dự án hỗ trợ sự kích hoạt, sự an toàn và sự tham gia vào lãnh vực công cộng. Chúng tôi hiểu lãnh vực công cộng là một lãnh vực đầu tư quan trọng cho cư dân, doanh nghiệp và khách đến thăm cộng đồng của chúng ta và cần thiết cho chất lượng cuộc sống trong các khu vực mà chúng ta phục vụ. Thí dụ về các dự án có thể được tài trợ bao gồm, nhưng không giới hạn: các hoạt động thúc đẩy sử dụng các công viên, quảng trường hoặc các khoảng trống công cộng khác, cải tiến các hẻm trong khu vực.

Quy trình Khiếu nại

 • HSD sẽ thông báo cho tất cả những người làm đơn về kết quả của quy trình RFP, kể cả thông báo về quy trình xét duyệt và khiếu nại của RFP
 • Nếu người làm đơn nào cảm thấy HSD không tuân theo quy trình đã xác định, họ có thể gửi mẫu đơn khiếu nại tới Chủ tịch Hội đồng Quản trị, c/o Historic South Downtown, 409B Maynard Ave. S., Seattle, WA 98104. Chủ tịch Hội đồng sẽ tham khảo ý kiến của Ủy ban điều hành và Giám đốc điều hành và trả lời thư khiếu nại trong vòng 30 ngày
 • Giải tài trợ không phải là điểm có thể khiếu nại được
 •  Người làm đơn cũng có thể yêu cầu Giám đốc điều hành xem xét các đơn xin không thành công, và người này sẽ trả lời yêu cầu trong vòng 5 ngày làm việc